Teaserbild
Gemeinsame Ziele, respektvoller Umgang und offene Kommunikation sind die Basis unserer Arbeit

Mag. Albert Trattner
Geschäftsführer
T: +43 1 33168
E: albert.trattner@oesb-gruppe.com

Mag.a Alexandra Weilhartner, MA MA
Prokuristin
Leitung Active Ageing Programme
T: +43 1 33168
E: alexandra.weilhartnersymboloesbpunktat

Mag. Michael Goller
Leitung Österreich West
T: +43 512 562540
E: michael.gollersymboloesbpunktat

Dr. Manfred Pflügl
Leitung Incubator Ampol
Leitung Österreich Mitte
T: +43 732 655564
E: manfred.pflueglsymboloesbpunktat

Mag.a Susanne Zurl-Meyer
Leitung E2E Education to Employment, Leitung Incubator Ampol und Österreich Süd
T: +43 316 381237
E: susanne.zurl-meyersymboloesbpunktat

Bettina Zidtek, MSc
Leitung Projektgruppe Ost, Leitung Startup Services
T: +43 1 33168
E: bettina.zidteksymboloesbpunktat